טפסים

חברות נדרשות למלא טפסים שונים בהתאם למסלול בו בחרו על מנת לקבל את ההטבות בהתאם לחוק.

להלן רשימת הטפסים המלאה אשר פורסמו בהתאם לדרישות החוק לעידוד השקעות הון על ידי רשות המסים:

טופס 900

דוח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי או בית מלון. טופס זה רלוונטי כיום רק לבתי מלון מאחר ומסלול המפעל המוטב אינו קיים יותר למפעלים תעשייתיים (מסלול זה הסתיים בשנת 2012 אך מפעלים שנמצאים במסלול רשאים לדרוש הטבות על לשנת 2022 ובמקרים מסויימים אף בשנים מאוחרות יותר). לטופס חשיבות רבה בעיקר מכיוון שעליו להיות מוגש בשנה בה הסתיימו ההשקעות במלון. כמו כן יש לשים לב לכך שיש להוסיף להצהרה זו גם הודעה על שנת בחירה או להודיע על שנת בחירה בנפרד ולציין בטופס.

טופס 901

דוח על פיזור מכירות השווקים שונים בשנת המס למפעלים מוטבים / מאושרים / בתי מלון – הדוח רלוונטי בעיקר לבתי מלון ולחברות שמסלול המפעל המוטב עדיין בתוקף לגביהן. בטופס זה ממלאים את מספר הלינות של התיירים הזרים מתוך סך הלינות במלון. השיעור הנדרש -25%. חברות מוטבות או מאושרות ממלאות את המכירות שלהן לפי השווקים השונים אליהם נמכרו המוצרים. יש לשים לב כי מפעל מעורב נדרש למלא את הטופס לגבי כל אחת מההרחבות שלו.

טופס 901א

דוח על פיזור מכירות השווקים שונים בשנת המס למפעלים מועדפים – בדומה לטופס 901 בטופס זה החברה מצהירה על פיזור השווקים אליהן היא מכרה. הטופס מיועד למפעלים מועדפים בלבד. טופס זה מוגש בכל שנה ושנה עם הגשת הדוח השנתי.

טופס 902

טופס זה מעיד על ייצוא עקיף של מוצרים. הטופס כולל שני חלקים – חלק הממולא על ידי היצואן הישיר או רואה החשבון של היצואן הישיר בחלק זה מתייחסים לפיזור המכירות לפי שווקים. בחלקו השני של הטופס רואה החשבון של החברה מאשר את היקף המכירות של החברה ליצואן הישיר.

טופס 908

הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף לפי סימן ב1 או ב2 לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון – בטופס זה נדרש מפעל מאושר או מפעל מוטב להודיע על מעבר למסלול מפעל מועדף. הטופס עדיין רלוונטי למפעלים אשר מעוניינים לעבור מסלול. יש לשים לב למועד ההגשה של הטופס – עד לתום חודש מאי של אותה השנה בה מבקשים לבצע את המעבר.

טופס 973

הודעה שנתית למפעל טכנולוגי – בטופס זה מדווחים על מספר מדדים הנדרשים לשם קבלת הטבות המס כמו הוצאות המו"פ, פיזור ההוצאות בישראל ומחוצה לה, פירוט ההוצאות, שיעור עובדי המו"פ, מספרם, שכרם ועוד. יש למלא טופס זה בקפידה שכן הפרטים הרבים שבו בעלי משמעות כבדה.