החלטות מיסוי

שנת 2020

החלטת מיסוי 2697/20 – לא בהסכם – יצוא עקיף של רכיב במוצר אחר

החלטת מיסוי 304/20 – "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

שנת 2019

החלטת מיסוי 9101/19 – "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

החלטת מיסוי 6003/19 – הטבות מס למפעל פיתוח תוכנה עם פחות מ- 10 עובדים

שנת 2018

החלטת מיסוי 2032/18 -מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי 

החלטת מיסוי 2235/18 – החלת הצו לעידוד השקעת הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט – 2018

החלטת מיסוי 6886/18 – הכנסה טכנולוגית ממתן זכות שימוש בתוכנה – מעקב וניהול השקעות במטבעות דיגיטליים

החלטת מיסוי 933/18 – הכנסה מועדפת מפיתוח תוכנה עבור חברה אם זרה

החלטת מיסוי בהסכם 2253/18 – הכנסה טכנולוגית ממתן זכות שימוש בתוכנה, ממוצר נלווה ומשירות מבוסס תוכנה

החלטת מיסוי 3311/18- השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

החלטת מיסוי 2167/18- הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר

שנת 2017

החלטת מיסוי 5687/16 שלא בהסכם – מתן שירותי ייעוץ, הדרכה ופיתוח בתחום התוכנה על ידי עובד פיתוח אחד ונותן שירותים בהיקף נמוך

שנת 2015

החלטת מיסוי 8769/15 שלא בהסכם – הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

החלטת מיסוי 5568/15 שלא בהסכם – הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

החלטת מיסוי 7587/15- מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כ"רכיב במוצר אחר"

החלטת מיסוי 4458/15- מפעל תעשייתי לייצור אריזות המהוות "רכיב במוצר אחר"

החלטת מיסוי 5297/15- פעילות הפקת חשמל בתחנת כח פוטו וולטאית גדולה

שנת 2014

החלטת מיסוי 6827/14- מפעל המועסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים

החלטת מיסוי 5397/14- פיצוח על בסיס ידע ממוסד' להשכלה גבוהה בחברת מטרה

החלטת מיסוי 3975/14- הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת

החלטת מיסוי 5879/14- ניכוי לפי סעיף 21 להוראת שעה

שנת 2013

החלטת מיסוי 9696/13- הוראת שעה לעניין הרווחים הכלואים

החלטת מיסוי 2593/13- וויתור על הטבות ממפעל מוטב ובהטבות מפעל מועדף

שנת 2012

החלטת מיסוי 6385/12- פרסום תשקיף לגיוס משקיעים ללא רישום מניות למסחר בבורסה

החלטת מיסוי 3961/12- הגשת טופס 908 לאחר המועד

החלטת מיסוי 4457/12- חלוקת רווחים כלואים ללא השקעה מיועדת

החלטת מיסוי 4458/12- יצואן עקיף

החלטת מיסוי 3663/12- שותפות שהיא מפעל מועדף

החלטת מיסוי 7821/12- מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ובפעילות קידום אתרים

החלטת מיסוי 7457/12- ניכוי ליחיד בגין השקעה בחברת מטרה

החלטת מיסוי 6556/12- חברה המחזיקה בשני מפעלים  אשר אינם "קשורים" זה לזה

החלטת מיסוי 4578/12- תחולת תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח-1978

החלטת מיסוי 1595/12- הרחבה של מפעל העוסק במיחזור פסולת מתכת והפיכתה לחומר גלם

החלטת מיסוי 2254/12- קביעת אופן חישוב הטבות המס בשל מפעל מועדף לשנת המס המיוחדת 2011 

החלטת מיסוי 6687/12-  מפעל מוטב בתחום המוליכים למחצה שמבצע מו"פ מחוץ לישראל

החלטת מיסוי  6953/12- מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ שלא עומד בתנאי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה, שינוי מודל עסקי, הכנסה מוטבת

שנת  2011

החלטת מיסוי 6644/11- תוכנה ושירותים נלווים

החלטת מיסוי 4415/11- שותפות מוגבלת כמפעל מוטב – החלטה שלא בהסכם

החלטת מיסוי 1393/11- הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב

החלטת מיסוי 7812/11- תקופת שומה מיוחדת שאושרה לחברה

החלטת מיסוי 2187/11- שיפוץ של בית מלון

החלטת מיסוי 8769/11- סעיף 51ו(א)(3)

החלטת מיסוי 5454/11- מיזוג משולש הופכי  ורווחים פטורים

החלטת מיסוי 5674/11-  תקנון מחזור בסיס בעקבות שינוי מודל עסקי

החלטת מיסוי 9137/11- הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב

החלטת מיסוי 3791/11- רכישת פעילות תעשייתית מחוץ לישראל והעברתה לישראל

החלטת מיסוי 1313/11- העברת יתרות כספיות ממפעל מוטב

שנת 2009

החלטת מיסוי 1771/09- ייצור חשמל כמפעל תעשייתי לפי החוק לעידוד תעשייה

החלטת מיסוי 1574/09- הכנסות ממחקר ופיתוח במפעל תעשייתי

החלטת מיסוי 1918/09- מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ

החלטת מיסוי 1446/09- חטיבה כמפעל שאינו קשור

החלטת מיסוי 1691/09- שינוי מודל עסקי וקבלני משנה בחו"ל

החלטת מיסוי 1058/09- השקעה בנכסים יצרניים ומבחן יחס הנכסים

שנת 2008

החלטת מיסוי 27/08- יישום תקנות יצוא עקיף

החלטת מיסוי 26/08- שחיקת מחזור בסיס

החלטת מיסוי 25/08- השקעה מזערית מזכה ציוד שעלות רכישתו נרשמה כהוצאה בספרים החשבונאיים

החלטת מיסוי 24/08- מבחן פיזור השווקים- ייצוא באמצעות חברה קשורה

החלטת מיסוי 23/08- חניון כמפעל מוטב- הכנסה משירותי תיירות

החלטת מיסוי 22/08- הסבת פעילות

החלטת מיסוי 21/08- ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל

החלטת מיסוי 20/08- ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל

החלטת מיסוי 19/08- מפעלים קשורים של חברות אחיות אשר יחשבו כמפעלים קשורים

החלטת מיסוי 18/08- מפעל מוטב +שירותי מו"פ+ הכנסה מוטבת

החלטת מיסוי 17/08- קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות"

החלטת מיסוי 16/08- מפעל תעשייתי, שירותי מו"פ לחברה תושבת ישראל, פעילות ייצור באמצעות קבלן משנה וקביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות"

החלטת מיסוי 15/08- דיבידנד ממפעל מאושר

החלטת מיסוי 14/08- מפעל תעשייתי

החלטת מיסוי 13/08- העברת עודפים פטורים לחברת בת

החלטת מיסוי 12/08- ייצור הכולל שלבים בישראל ושלבים בחו"ל + חלוקת ההכנסה המוטבת

שנת 2007

החלטת מיסוי 13/07- מענקים בגין מבנים שבבעלות בעלי שליטה המשמשים את מפעל האגודה בין במישרין ובין עקיפין

החלטת מיסוי 12/07- מפעלים של חברות אם ובת לא יחשבו כמפעלים קשורים

החלטת מיסוי 11/07- הכנסות ממתן רשיונות והכנסות מתמלוגים

החלטת מיסוי 10/07- קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" ובקשה לכלול השקעות בגין תוכנית שבוטלה כהשקעה מזערית מזכה

החלטת מיסוי 9/07- מכירות באמצעות סוכן

החלטת מיסוי 8/07- מפעלים של קבוצת חברות אשר לא יחשבו כמפעלים קשורים

שנת 2006

החלטת מיסוי 101/06- קביעת אז"פ למפעל שהועתק לישוב שהורע מעמדו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזור פיתוח)

החלטת מיסוי 100/06- הגדרת נכסים יצרניים, לעניין החלת מבחן "יחס הנכסים" מכוח סעיף 74(ד)(3) לחוק"

החלטת מיסוי 99/06- קביעת תקופת הטבות המס למפעל שהועתק במהלך תקופת ההטבות מאז"פ ב' לאז"פ א'

החלטת מיסוי 98/06- ייחוס ההכנסה החייבת במפעל מבוזר מכוח סעיף 74(ה) לחוק

החלטת מיסוי 97/06- "קביעת מועד תחילת פעילות החברה, לעניין סיווג מפעל החברה כ- "מפעל חדש""

החלטת מיסוי 96/06- ייחוס ההכנסה החייבת במפעל מבוזר מכוח סעיף 74(ה) לחוק

החלטת מיסוי 95/06- קביעת תנאים לחברה המבקשת להרחיב את מפעלה ונעזרת בקבלני משנה

החלטת מיסוי 94/06- אופן קביעת הכנסה מוטבת בחברה המפתחת את מוצריה במשותף עם חברה זרה

החלטת מיסוי 93/06- הכרה במפעל המספק שירותי מחקר ופיתוח עבור תושבי חוץ וגם עבור תושבי ישראל כ- "מפעל תעשייתי"

החלטת מיסוי 92/06- מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו מפעלים קשורים

החלטת מיסוי 91/06- הכנסה ממתן זכות שימוש בחבילות תכנון והוראות ייצור של מכשירים אלקטרונים איננה הכנסה מוטבת

החלטת מיסוי  90/06- הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו בחו"ל אינה הכנסה מוטבת

החלטת מיסוי 89/06- חברה המחזיקה בשני מפעלים שאינם קשורים

החלטת מיסוי 88/06- עמלת שיווק ופרסום איננה הכנסה מוטבת

החלטת מיסוי 87/06- הכנסה משירותים ומוצרים נלווים לתוכנה

החלטת מיסוי 86/06- הכנסה ממכירת "תוכן" לצרכן הסלולר איננה הכנסה מוטבת

החלטת מיסוי 57/06- הכנסה מוטבת ומחזור בסיס

החלטת מיסוי 56/06- הכנסה מוטבת ומפעל מבוזר

החלטת מיסוי 55/06- הכנסות שמקורן בשותפות

החלטת מיסוי 54/06- קביעת התנאים לחברה המבקשת להקים מפעל ייצורי ונעזרת בקבלני משנה

החלטת מיסוי 53/06- הכנסה מוטבת של חברה המעבירה את מרכז הפיתוח מחו"ל לישראל 

החלטת מיסוי 52/06- הסבת פעילות בין חברות קשורות

החלטת מיסוי 51/06- "מפעל חדש" – רכישת פעילות ואופן חישוב ההכנסות המוטבות

החלטת מיסוי 50/06- מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

החלטת מיסוי 12/06- הפרדת פעילות יצורית וקביעת מחזור בסיס לכל פעילות 

החלטת מיסוי 11/06- הרחבה של מפעל וביטול תכנית מאושרת במסלול חלופי

החלטת מיסוי 10/06- מתן שירותי מו"פ לרוכשי טכנולוגיה

החלטת מיסוי 9/06-  הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט

החלטת מיסוי 8/06- מפעלים של חברות אחיות אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה